Kiertotalousprojektit

 

Päijät-Hämeen tiekartan tavoitteita edistetään esimerkiksi Lahden ammattikorkeakoulun projekteissa. Projektien rahoittajina toimivat Euroopan aluekehitysrahasto, maaseuturahasto, Urban Innovative Actions, Tekes, Sitra ja Euroopan sosiaalirahasto. Alla on esitelty tiekarttaan liittyviä projekteja.

 

Materiaalikierrot

 

Kiertoliike

Päijät-Hämeen tiekartta on toteutettu osana Kiertoliike-projektia. Projektissa on tehty lisäksi mm. alueellisia materiaalivirtaselvityksiä, korjauspalveluiden pilotteja, KierrätysPaikka Kujalan pilotointia sekä kiertotalouden liiketoimintamalleihin liittyviä selvityksiä. Projektissa kootaan myös Kierrätysmateriaalikirjasto, jossa pääsee tutustumaan erilaisiin kierrätysmateriaaleihin fyysisesti ja digitaalisen tietokannan avulla. Projektin tuloksena saadaan vähintään viisi kiertotalouden liiketoimintamallia.

 

RESELL

Projektissa tutkitaan Kierrätys APPI mobiilipalvelun kaupallistamista tavoitteena luoda uutta yritystoimintaa. Kierrätys APPI on mobiilipalvelu, joka uudistaa tuottajavastuun alaisten jätejakeiden keräys-, kuljetus- ja käsittelytoiminnot paikkatietoa hyödyntämällä.

 

Telaketju

Projektissa kehitetään poistotekstiilin keräystä, lajittelua ja jalostusta vastaamaan kierrätystekstiiliä hyödyntävien yritysten tarpeita. Sen tuloksena syntyy yritysten ja muiden toimijoiden muodostama ekosysteemi, joka mahdollistaa tekstiilin kierrätyksen.

 

Tuhkan maarakentamisen uudet arvoketjut

Projektissa lisätään lentotuhkan käyttöä maarakentamisessa pilotoimalla sen käyttöä maaseudun metsä- ja yksityisteissä sekä kuntien tierakenteissa sekä tuottamalla aiheeseen liittyvää tietoa.

 

DIGIMAA

Projektissa kehitetään pilvipalvelu, jonka avulla tehostetaan maarakennuksen logistiikkaa, helpotetaan maa-ainesten toimituksia ja vähennetään kuljetusten kustannuksia.

 

Biotalous

 

Lappeenrannan teknillisen yliopiston Lahden yksikkö on tutkinut Päijät-Hämeen ruoantuotantoketjuja ja niiden kestävyyttä sekä jo päättyneessä REISKA –  Resurssitehokkuuden parantamisella tehoja liiketoimintaan –projektissa että Kiertoliikkeessä. Valmiit selvitykset mm. ravinnekierroista, hoitokalastuksesta ja kauran tuotannosta löytyvät REISKAn loppuraportista.

 

Energia

 

CitiCAP

Projektissa pyritään vähentämään liikenteen päästöjä, koota digitaalista tietoa liikkumisesta ja kehittää uusia liikennepalveluita kaupunkilaisille. Projektissa testataan Lahden asukkaiden henkilökohtaista liikkumisen päästökauppaa ja rakennetaan älyratkaisuihin perustuva pääpyöräreitti. Projekti on LAMKin ja Lahden kaupungin yhteinen.

 

InforME

Projektissa edistetään uusiutuvan energian tuotantoa ja käyttöä Päijät-Hämeen maaseudulla. Se painottaa viestintää ja tiedon jakamista informaatiomuotoilun avulla.

 

Uudet palvelut

 

digiValmistus

Projektin tavoitteena on uuden 3D-tulostusteknologian kehittäminen ja pilotointi käyttäen robottiohjattavaa pursotinta. Lisäksi kartoitetaan teknologian käyttömahdollisuuksia alueen yrityksissä ja parannetaan mahdollisuuksia 3D-tulostukseen perustuvaan liiketoimintaan.

 

PALJU

Projektissa kehitettiin palvelu- ja jakamistalouden uusia mahdollisuuksia Hollolan kiertotalousliiketoiminnassa. Tulokseksi saatiin mm. kuvaukset kolmesta uudesta kiertotalouden liiketoimintamahdollisuudesta.

 

Edelläkävijyys

 

BIOREGIO

Projektissa jaetaan osaamista hyvistä alueellisista biokiertotalouden käytännöistä. Mukana on kuusi aluetta eri EU-maista, joiden alueellisia strategioita kehitetään tukemaan biokiertotalouden kehitystä alueella jatkossa.

 

#Kiertotalous

Projektin tavoitteena on kehittää kiertotalousopintoja suomalaisten ja kansainvälisten oppilaitosten käyttöön.

 

Kiertotalousosaamista Päijät-Hämeeseen

Projektissa kehitetään kiertotalouteen liittyviä koulutuskokonaisuuksia alueen yritysten ja julkisen sektorin tarpeisiin.