Päijät-Häme etenemissuunnitelma kohti kiertotaloutta

Päijät-Häme etenemissuunnitelma kohti kiertotaloutta

Lokakuussa 2017 Päijät-Hämeen alue käynnisti kiertotalouden etenemissuunnitelman osana alueellista talousstrategiaa vuosille 2018–2021. Tiekartta sopii Suomen kansalliseen kiertotalouden kehykseen, mutta kehittää yhdeksälle kunnalle yhteisen strategian kansallisten tavoitteiden toteuttamiseksi aluetasolla. Etenemissuunnitelmassa on viisi pääteemaa, joista jokaiselle on asetettu alueelliset tavoitteet ja toimet. Se on elävä asiakirja, jonka vuosittaiset päivitykset on suunniteltu tunnistamaan uusia mahdollisuuksia ja ottamaan mukaan uusia toimijoita.

Ongelma

Alue on ollut 1990 -luvulta lähtien ympäristöteknologian edelläkävijä. Kun otetaan huomioon alueen vahva osaaminen ympäristöteknologiasta ja cleantechista, Päijät-Hämeen visiona on olla ”menestyvä resurssitehokas alue” vuonna 2030.

Päijät-Hämeen

Ratkaisu

Kun otetaan huomioon kiertotalouden tarjoamat mahdollisuudet Päijät-Hämeen seudulle, alue julkaisi lokakuussa 2017 etenemissuunnitelman kohti kiertotaloutta osana alueellista talousstrategiaa vuosille 2018–2021. Laatua koordinoi Lahden ammattikorkeakoulu tiiviissä yhteistyössä alueneuvoston ja paikallisten sidosryhmien, kuten alue- ja kuntaviranomaisten, korkeakoulujen, aluekehitysyhteisön sekä julkisten ja yksityisten yritysten kanssa. Päijät-Hämeen etenemissuunnitelmassa on viisi pääteemaa, joista jokaiselle on asetettu alueelliset tavoitteet ja toimet. Pääaiheita ovat:

– Suljetut teknisten virtojen silmukat lisäarvon luomiseksi

– Kestävä liiketoiminta bio-kiertotaloudesta

– Kohti energian omavaraisuutta kestävillä liikenne- ja energiaratkaisuilla

– Jaettu talous luo uusia kulutusmalleja ja liiketoimintamahdollisuuksia

– Kokeile ja esittele innovatiivisia kiertotalousratkaisuja

Koska panosta haettiin koko alueelta työpajojen ja keskustelujen, sidosryhmien kuulemisen ja muiden epävirallisten kontaktien kautta, aluevaltuusto loi huomattavaa innostusta ja ostoa koko alueella ja loi perustan onnistuneelle täytäntöönpanolle. Etenemissuunnitelma on elävä asiakirja, ja vuosittaiset päivitykset on suunniteltu tunnistamaan uusia mahdollisuuksia ja ottamaan mukaan uusia toimijoita.

Tulokset

Kiertotalouden mahdollisuuksien odotetaan luovan kasvua ja liiketoimintaa Päijät-Hämeessä tulevaisuudessa, vahvistavan alueen logistisesti merkittävää sijaintia ja rohkeaa Päijät-Hämeen profiilia kestävän kehityksen alueena. Kiertotalous luo uusia liiketoimintamahdollisuuksia, tuotteita ja palveluita. Uudet palvelut ja kiertotalouden koulutus eri tasoilla lisäävät valmiuksia ja tarjoavat yrityksille uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja tietoa siirtymällä kestävään talouteen.

Paikalliset toimijat edistävät kiertotalouden biotaloutta

Päijät-Hämeessä maakuntaneuvosto on johtanut alueellista biotalouden työryhmää vuodesta 2016 lähtien. Ryhmään kuuluu edustajia eri aloilta: hallinto, kunnat, elinkeinoelämä ja korkeakoulut. Vuonna 2018 toimintaryhmän laajentumisen vuoksi ryhmän nimi muutettiin Päijät-Hämeen kiertotalousryhmäksi. Ryhmä on toiminut alueellisena sidosryhmänä useissa hankkeissa, mukaan lukien BIOREGIO. BIOREGIO-Alueelliset kiertotalousmallit ja parhaat saatavilla olevat teknologiat biologisille virroille keskittyvät biopohjaisen kiertotalouden kehittämiseen.

Kiertotalouden talouskehitys

Alueellinen sidosryhmä kokoontuu säännöllisesti keskustelemaan kiertotalouden kehityksestä ja biopohjaisen kiertotalouden toimintasuunnitelman täytäntöönpanosta. Nykyisten rajoitusten vuoksi Kiertotalousryhmä kokoontui verkossa 8.4.2020.

Auttaa yrityksiä menestymään kiertotaloudessa

Auttaa yrityksiä menestymään kiertotaloudessa

Miten yhteiskunta ratkaisee jätekriisin ja poistaa muovijätteen vuorovesiaallon joka päivä valtameremme? Vuonna 2020 SAP: n tehtävänä oli luoda teknologioita, jotka tukisivat yritysten ekosysteemiä puhtaan meren tuottamisessa vuoteen 2030 mennessä.

Äskettäisessä SAP -kestävän kehityksen huippukokouksessa otimme kriittisen seuraavan askeleen tässä suunnitelmassa ilmoittaen tulevasta SAP Responsible Design and Production -aloitteesta, joka on uusi ratkaisu, joka auttaa tuottajia vastaamaan laajennetun tuottajavastuun (EPR) velvoitteisiin ja muihin julkisiin sitoumuksiin. EPR -asetusten soveltamisala ja laajuus ovat kasvaneet nopeasti viime vuosina. Kun Ellen Macarthur -säätiön, WRAP: n ja WWF: n “muovisopimusten” verkosto lisää yleisön painetta ja keskittyy, näemme paradigman muutoksen vauhdissa kohti tuottajien ohjaamaa toimintaa. Pelkästään Yhdistyneessä kuningaskunnassa hallitus arvioi, että kunnostuskustannukset kasvavat 2,7 miljardia euroa vuodessa paikallisviranomaisten talousarviosta. Harkitse noin 400 suunnitelmaa maailmanlaajuisesti, ja on selvää, että tästä on tulossa yksi häiritsevimmistä tekijöistä fyysisiä tuotteita tuottaville yrityksille seuraavan vuosikymmenen aikana.

huippukokouksessa

SAP on tehnyt tiivistä yhteistyötä alan johtajien, kansalaisjärjestöjen, sääntelyviranomaisten ja kumppaneiden kanssa viimeisten kolmen vuoden aikana Plastic Cloud -projektin puitteissa ratkaistakseen tämän ongelman laajasti älykkäillä tekniikoilla. Tämän toiminnan ensimmäinen tuote, SAP Responsible Design and Production, auttaa yrityksiä seuraamaan julkisia sitoumuksia ja uusia määräyksiä, jotta ne voivat hallita jatkokäsittelyyn liittyviä käyttökustannuksia ja saada paremman näkyvyyden materiaalivirroista kokonaisuudessaan. Näiden oivallusten avulla voidaan tehdä parempaa päätöksentekoa kestävää tuotevalikoimaa hallinnoitaessa. Näiden useiden tekijöiden hallitsemisesta on nopeasti tulossa yksi monimutkaisimmista haasteista kuluttaja -alalla nykyään, ja tämän uuden ratkaisun avulla yritykset voivat sisällyttää kiertoperiaatteet ydinliiketoimintaprosesseihinsa, mikä auttaa poistamaan jätteet ja avaamaan uutta arvoa. Saat lisätietoja työstä, jota olemme tehneet Nestlän kanssa, joka liittyi kanssani SAP Sustainability Summit -paneelissa.

Näiden useiden tekijöiden

Se alkaa keräämällä kriittisiä tietopisteitä, jotka kuvaavat kaikkia materiaalielementtejä primaaripakkauksesta tertiääriseen pakkaukseen. Ratkaisu kokoaa sitten yhteen paikalliset vaatimukset EPR: lle ja veroilmoituksille tarjotakseen tarkat raportit, analyysit ja simulaatiot uusista säännöksistä ja materiaaliskenaarioista. Tämän jälkeen oivalluksia jaetaan keskeisille sidosryhmille, jotta he voivat seurata yritysten ja julkisia sitoumuksia ja toimittaa standardoituja raportteja kansalaisjärjestöille, kuten Ellen MacArthur -säätiölle ja WRAP: lle.

Tulevaisuuden suunniteltu laajuus vastuullisen hankinnan tukemiseksi sisältää syvemmän integroinnin SAP -liiketoimintaverkostoon, joka mahdollistaa toissijaisten materiaalien hankinnan ja avoimuuden sosiaalisista vaikutuksista. Esimerkiksi Ghanan maailman talousfoorumin kanssa tekemämme työ on hyödyntänyt SAP: n maaseudun hankintahallintoa sitouttaakseen jätteenpoimijayhteisöt eettisesti ja vastuullisesti ensimmäisten kilometrien keräysjätemateriaalien hankintaan, jossa muodollinen jätehuoltoinfrastruktuuri kehittyy.

Kiertotalous

Yhteistyö kumppaniratkaisujen kanssa voi myös auttaa mallintamaan loppuvaiheen materiaalivirtoja ja yhdistämistä uudelleenkäyttöjärjestelmiin, jotta voidaan suunnitella toimenpiteitä, kerätä takaisin arvokkaita materiaaleja ja rajoittaa EPR -kustannuksia.

5 tapaa avata kiertotalouden arvo

5 tapaa avata kiertotalouden arvo

Hallituksilla ja yrityksillä on valtava mahdollisuus vähentää ilmastovaikutuksiaan ja lisätä tuloja ja kuluttajien tyytyväisyyttä siirtymällä kohti kiertotaloutta. Kiertotalous on sellainen, joka voi:

Ole uudistuva suunnittelulla ja säilytä mahdollisimman paljon arvoa tuotteista, osista ja materiaaleista

Vähentää jatkuvasti uusien tuotteiden valmistuksen ilmastovaikutuksia

Kerää takaisin 4,5 biljoonaa hukkaan nykyisessä take-make-waste-kuluttajamallissa

Kiertotalouden käsite on alkanut yleistyä. Viime vuoden aikana se on ollut esillä näkyvästi monissa suurissa konferensseissa, mikä osoittaa sen kasvavaa valuuttaa. Silti maailmantalouden vaihteet-rahoituksesta ja liiketoimintamalleista kuluttajien käyttäytymiseen ja lakiin-sisältävät edelleen hukkaa välttämättömänä, mutta valitettavan menestyvän talouden sivutuotteena.

Tässä on viisi tapaa, joilla hallitukset voivat työskennellä yksityisen sektorin kanssa aloittaa talouksiensa siirtämisen kohti tätä kestävämpää mallia.

Pyöreyshierarkia

1. Siirtyminen jätehierarkiasta kiertokulkuhierarkiaan

1970 -luvulta lähtien hallitukset – kansanterveyden ja ympäristönsuojelun hoitajina – omaksuivat jätehierarkian käsitteen asettaakseen jätehuollon etusijalle. Tämä hierarkia, joka keskittyi kansanterveyteen ja ympäristönsuojeluun, johti politiikkaan ja infrastruktuuriin, joka keskittyi jätteiden siirtämiseen kaatopaikoilta ja arvon luomiseen kierrätyksen ja energian talteenoton avulla. Esimerkiksi jäteenergialaitokset luovat arvoa materiaaleista, jotka muuten sijoitettaisiin kaatopaikalle.

Mutta jätehierarkia optimoi huonon tilanteen käsittelemättä juurikysymyksiä; Se keskittyy jätteiden käsittelyyn eikä maksimoimaan materiaalien hyödyntämistä resurssina, kuten pidentämällä tuotteiden käyttöikää ja keräämällä arvokkaita materiaaleja uusille tuotteille. Esimerkiksi nykyinen elektroniikan kierrätysjärjestelmä ottaa talteen metallit uudelleenkäyttöä varten.

2. Päivitä kansalliset ilmastosuunnitelmat sisällyttämään kiertotalous

Materiaalivirta kaivoksesta valmistukseen ja käyttöön aiheuttaa 50% kasvihuonekaasupäästöistä. Pariisin sopimuksen mukaiset kansalliset ilmastosuunnitelmat, jotka tunnetaan nimellä kansallisesti määritellyt panokset (NDC), olisi päivitettävä sisällyttämään kolme kiertotalouden keskeistä vipua: arvon säilyttämisprosessit, toissijaiset materiaalit ja toimitusketju.

3. Rajat ylittävien asetusten uudistaminen

Baselin yleissopimus on kansainvälinen sopimus, jonka tarkoituksena on vähentää vaarallisten jätteiden liikkumista kansojen välillä erityisesti kehittyneistä maista vähemmän kehittyneisiin maihin polkumyynnin kansanterveydellisistä seurauksista johtuvan huolen vuoksi. Maiden hyväksymä Baselin yleissopimuksen täytäntöönpanoa koskeva laki toimii kriittisenä tarkastuksena ongelmallisilta rajat ylittäviltä jätevirroilta. Yleissopimus voi kuitenkin estää jälkikäyttötuotteiden uudelleenvalmistuksen ja toissijaisten materiaalien talteenoton valmistuksesta ja käytetyistä tuotteista. Vaikka sähköajoneuvojen litiumakkuja voidaan käyttää uudelleen, jotkut maat käsittelevät niitä vaarallisena jätteenä, mikä haittaa kiertokulkua.

kierrätysmääräykset

4. Uudista kierrätysmääräykset suljetun kierron valmistuksen edistämiseksi

Olemassa olevien kansallisten säännösten tarkistaminen mahdollisuuksista edistää suljetun tuotannon ja uudelleenvalmistuksen edistämistä voi johtaa ympäristöön ja talouteen.

5. Kannusta muotoilua pyöreyteen

Nykyinen talousjätteemme ei palkitse sellaisten tuotteiden valmistamista, jotka kestävät tai jotka on helppo käyttää uudelleen, käyttää uudelleen, korjata tai kierrättää.